Súhlas so spracovaním osobných údajov

  • Týmto ako dotknutá osoba udeľujem European Information Society Institute, o.z., so sídlom Štítová 1, 040 01 Košice, IČO: 42 227 950, ako prevádzkovateľovi (ďalej len „prevádzkovateľ“) v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas so spracovaním dobrovoľne poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedom v registračnom formulári za účelom riešenia sporu v zmysle Rokovacieho poriadku. Dotknutá osoba tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje na dobu určitú, a to na dobu, počas ktorej prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby v súvislosti s riešením sporu ako aj ďalej po dobu 5 (piatich) rokov po ukončení riešenia sporu. Prevádzkovateľ po uplynutí doby, na ktorú mu bol udelený tento súhlas na spracovanie osobných údajov dotknutej osoby zabezpečí bezodkladne likvidáciu týchto osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa.
  • Týmto ako dotknutá osoba udeľujem European Information Society Institute, o.z., so sídlom Štítová 1, 040 01 Košice, IČO: 42 227 950, ako prevádzkovateľovi (ďalej len „prevádzkovateľ“) v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas so spracovaním dobrovoľne poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedom v registračnom formulári za účelom riešenia sporu v zmysle Rokovacieho poriadku. Dotknutá osoba tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje na dobu určitú, a to na dobu, počas ktorej prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby v súvislosti s riešením sporu ako aj ďalej po dobu 5 (piatich) rokov po ukončení riešenia sporu. Prevádzkovateľ po uplynutí doby, na ktorú mu bol udelený tento súhlas na spracovanie osobných údajov dotknutej osoby zabezpečí bezodkladne likvidáciu týchto osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa.
  • V prípade neaktuálnosti osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou, po splnení účelu alebo po podaní námietky budú osobné údaje dotknutej osoby zlikvidované.
  • Ochrana osobných údajov dotknutej osoby sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva dotknutej osoby sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov a to napr. právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme požadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; požadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, alebo ktorých účel spracovania sa skončil a pod.
  • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.
  • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby za vyššie uvedeným účelom budú osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám: SK-NIC, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 698 446.